top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BODYVISION SPORTCENTER

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van Bodyvision Sportcenter Maastricht met een particulier, alsmede die met een particulier, alsmede die met een werkgever.

Artikel 1: Definities 

Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Werkgever: rechtspersoon en natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij de Hoofdovereenkomst en de Upgrade strekt tot het ter beschikking stellen van de sportvoorzieningen van Bodyvision Sportcenter aan hetzij particulieren, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van deze werkgever. 

Lid: de particulier als ook de werkgever van wie de werknemer dan wel de hulppersoon gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Bodyvision Sportcenter. 

Hoofdovereenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap. 

Actie: Aanbieding aan de (potentiele) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan de (potentiele) klant.

Ledenpas: de pas waarmee het lid toegang verkrijgt bij het fitnesscentrum. 


Artikel 2: Aanmelding en Bodyvision Sporcenter Ledenpas
a. Aanmelding als Bodyvision Sportcenter lid vindt plaats door het inschrijformulier volledig in te vullen aan de balie. Na het invullen van het inschrijfformulier bij Bodyvision Sportcenter vangt het lidmaatschap aan op de startdatum van het abonnement welke op het inschrijfformulier staat weergegeven. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Indien het lid geen datum heeft gekozen, gaat het lidmaatschap op de dag van het invullen van het inschrijfformulier in. 

Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit formulier in. Indien het lid geen datum heeft gekozen, gaat het lidmaatschap op de dag van het in vullen van het inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 15.00 en is bij inschrijving verschuldigd. Bij inschrijving bij Bodyvision Sportcenter wordt een pasfoto gemaakt die zichtbaar is bij het inscannen van de ledenpas. 


b. Een lidmaatschap bij Bodyvision Sportcenter kan een duur hebben van 1 jaar , 1 maand of onbepaalde tijd. Een overeenkomst tussen Bodyvision Sportcenter en een particulier wordt na ommekomst van de duur van de Hoofdovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd (m.u.v. de maandkaart). Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur (van 1 jaar, een halfjaar, 3 maanden of 1 maand), welke na ommekomst van de oveengekomen termijn stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd. 


c. Tijdens het eerste bezoek aan de Bodyvision Sportcenter vestiging ontvangt het Lid op vertoon van een geldig ligitimatiebewijs de Bodyvision Sportcenter Ledenpas. Voor de ledenpas dient het lid € 10,00 borg te betalen. Deze wordt geretourneerd na inlevering van de onbeschadigde en ongeschonden pas bij beeindiging van het lidmaatschap. Bodyvision Sportcenter is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. Deze pas heeft het lid nodig om toegang te verkrijgen tot de Bodyvision Sportcenter vestiging. Inschrijving voor jongeren onder de 18 jaar kan alleen met toestemming van een ouder/verzorger. 


d. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Bodyvision Sportcenter ledenpas. Gebruik van de Bodyvision Sportcenter ledenpas is persoonsgebonden. De Bodyvision Sportcenter ledenpas is niet overdraagbaar. 


e. De Bodyvision Sportcenter ledenpas blijft te allen tijde eigendom van Bodyvision Sportcenter. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Bodyvision Sportcetner ledenpas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Bodyvision Sportcenter ledenpas kan tegen betaling van € 10.00 worden verkregen. 


f. Indien er eerder gestart wordt met sporten dan op de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de tussenliggende periode naar rato berekend. 


Artikel 3: Lidmaatschap en abonnementen

a. Bodyvision Sportcenter biedt de volgende hoofdovereenkomsten met een contractduur van tenminste 12 maanden (contractduur kan afwijken, zoals beschreven in artikel 6 sub d): 

 Budgetabonnement, Basisabonnement, Premiumabonnement, VIP-abonnement, Kickboks Jeugdabonnement, Familieabonnement.
 

b. Bodyvision Sportcenter biedt de volgende overeenkomsten met een contractduur van minder dan 12 maanden (contractduur kan afwijken zoals beschreven in artikel 6 sub d) : halfjaarkaart
 

c. Bodyvision Sportcenter biedt de volgende  overeenkomsten met een contractduur van onbepaalde tijd: Kickboksjeugd abonnement. 
 

d. Alle overeenkomsten met een contractduur van ten minste 12 maanden of minder (ook de overeenkomst met een contractduur van onbepaalde tijd) tussen Bodyvision Sportcenter en een particulier wordt na ommekomst van de duur van de Hoofdovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd (m.u.v. de maandkaart) zoals beschreven in artikel 2 sub b. 
 

e. Alle abonnementen van Bodyvision Sportcenter gelden voor onbeperkt sporten in de fitness en onbeperkt  deelnemen aan alle groepslessen (m.u.v. MMA en kickboksen op zaterdag en zondag, en tenzij anders vermeldt).
 

f. Studenten en 50+ krijgen € 5.00 korting op het gekozen abonnement. 
 

g. Voor beeindiging van een lidmaatschap bij Bodyvision Sportcenter wordt verwezen naar artikel 6. 


Artikel 4: Termijn en betalingsvoorwaarden

a. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na 2 weken nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt min. € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht voor elke betalingsherinnering en aanmaning. Het lid krijgt maximaal 8 dagen vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering en maximaal 15 dagen vanaf de dagtekening van de tweede aanmaning de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de Bodyvision Sportcenter ledenpashouder met een minimum van € 40.00. 
 

b. De Bodyvision Sportcenter ledenpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Bodyvision Sportcenter vestiging worden geweigerd. Bodyvision Sportcenter is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaanden, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. 
 

c. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 


Artikel 5A .Openingstijden

a. Bodyvision Sportcenter behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 

b. Op officiele en erkende feestdagen is Bodyvision Sportcenter gerechtigd gesloten te zijn. 
 

c. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden bij sluiting, wijziging van openingstijden, of het vervallen of verplaatsen van groepslessen.Artikel 5B. Groepslessen

a. Het lesrooster staat op de website. Sportcenter Bodyvision Maastricht behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of aangepaste lessen aan te bieden. 

b. Bodyvision Sportcenter behoudt zich het recht lessen te schrappen of te verplaatsen naar een andere dag/tijdstip. Artikel 6: Duur en Beëindigen 

a. De hoofdovereenkomst en de Aanvulling(en) dienen te worden beeindigd via een opzegformulier te verkrijgen aan de balie van Bodyvision Sportcenter. Een particulier kan het lidmaatschap beeindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaand(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, onverminderd het bepaalde in artikel 3.
 

b. Bij beeindiging van het abonnement dient de Bodyvision Sportcenter ledenpas te worden geretourneerd aan Bodyvision Sportcenter. Indien inlevering van de Bodyvision Sportcenter pas bij beeindiging van de Hoofdovereenkomst om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, brengt Bodyvision Sportcenter € 10.00 aan schade in rekening. 
 

c. Bodyvision Sportcenter behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager/eigenaar de Hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaand, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. 
 

d. Voor beeindiging van het lidmaatschap van het lid dat via een werkgever is aangesloten bij het Bedrijfsfitness abonnement wordt verwezen naar artikel 9.


Artikel 7: Bedenktijd

a. Indien het lid de Hoofdovereenkomst en eventuele aanvulling met Bodyvision Sportcenter is aangegaan beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn verstrijkt na de dag waarop de Hoofdovereenkomst en de eventuele aanvulling is gesloten. 

b. Om van het recht bedoelt onder sub a van dit artikel gebruik te maken dient het lid een uitschrijfformulier met een herroepingsverklaring in te vullen aan de balie van Bodyvision Sportcenter waarin het lid vermeldt: 

(I) welke dienst (Hoofdovereenkomst en/of de Aanvulling) het lid wenst te herroepen

(II)de datum van het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst met Bodyvision Sportcenter, voorzien van een bewijs, en 

(III) de volledige naam en adresgegevens van het lid. De herroepingsverklaring dient te worden voorzien van een datum en een handtekening van het lid. 

c. De Bodyvision Sportcenter ledenadministratie zendt  het lid zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst van de herroepingsverklaring toe. 

d. Indien het lid gebruik maakt van voormeld herroepingsrecht, dan dient het lid Bodyvision Sportcenter een direct opeisbare redelijke vergoeding van € 13.00 te voldoen voor de diensten van Bodyvision Sportcenter. 


Artikel 8: Prijs en wijzigingen 
a. Bodyvision Sportcenter behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Bodyvision Sportcenter lid het recht om de Hoofdovereenkomst binnen 1 maand na bekendmaking te ontbinden. Het Bodyvision lid is niet gerechtigd om de Hoofdovereenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding. 


Artikel 9: Bedrijfsfitness

a. In geval een werkgever een Bedrijfdsfitness abonnement heeft gesloten, draagt de werkgever zorg voor de benodigde persoonsgegevens van deelenemende leden, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door Bodyvision Sportcenter. 

b. In afwijking van artikel 6 sub a wordt een Bedrijfsfitness abonnement tussen Bodyvision Sportcenter en een werkgever stilzwijgend verlengd met de contractduur van het lopende abonnement . Hierbij geldt - In afwijking van artikel 6 sub a - een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 3  en artikel 4.


Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij Bodyvision Sportcenter, is geheel voor eigen risico van het lid. 

b. Bodyvision Sportcenter, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiele of immateriele schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 

c. Bodyvision Sportcenter, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. 


Artikel 11: Huisregels

a. Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnment op de hoogte te stellen van de huisregels van Bodyvision Sportcenter en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Bodyvision Sportcenter worden bijgevoegd overhandigd bij de overeenkomst en zijn op te vragen bij de balie van Bodyvision Sportcenter. Bodyvision Sportcenter is gerechtigd de huisregels te wijzigen. 

b. Bodyvision Sportcenter behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van de manager de Hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. 

Artikel 12: Klachtenbehandeling

In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Bodyvision Sportcenter kan het lid een klachtenmail sturen naar: contact@bodyvisionmaastricht.nl. Hierin dient het lid in elk geval te vermelden: 

(I) zijn/haar contactgegevens

(II) het Bodyvision Sportcenter leden- of pasnummer en 

(III) een duidelijke omschrijving van de klacht. 

Artikel 13: Cameratoezicht

a. Voor jou en onze veiligheid is er cameratoezicht aanwezig.

Artikel 14: Slotbepaling

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bodyvision Sportcenter aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Bodyvision Sportcenter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Bodyvision Sportcenter.

c. Bodyvision Sportcenter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2 sub b wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Bodyvision Sportcenter en een lid voor onbepaalde duur, geldt dat Bodyvision Sportcenter gerechtigd is de algemen voorwaarde te wijzigen met dien verstande dat de wijzigingen ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd. 

d. In geval van ee defecte sub faciliteit/service welke niet nodig is om voor uitoefening van fitness danwel groepslessen, (denk hierbij bijvoorbeeld aan een zonnebank) kan Bodyvision Sportcenter ervoor kiezen deze faciliteit niet meer te repareren en derhalve te sluiten. Het vervallen van een dergelijke faciliteit is geen reden voor een (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapsgelden.

bottom of page